"SCG eco value" นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


จากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าให้สังคม เอสซีจีจึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคไปพร้อมกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นองค์กรไทยรายแรกที่กำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG eco value ตั้งแต่ปี 2552 

• eco มาจาก Ecology + Economy หมายถึง ความสมดุลกันของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 
• value หมายถึง คุณค่าที่ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมได้รับจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ


SCG eco value คือ ฉลากรับรองสินค้าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
• Eco Process คือ สินค้าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• Eco Use คือ สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อนำไปใช้

ปัจจุบัน มีสินค้าที่ผ่านการรับรองฉลาก SCG eco value รวม 39 ผลิตภัณฑ์/บริการ มากกว่า 270 รายการ ได้แก่
1. กระดาษกรีนการ์ด (Green Card Paper) และกระดาษกรีนออฟเซ็ต (Green Offset Paper) กระดาษสำหรับงานพิมพ์พิเศษที่ผลิต จาก EcoFiber 100% (EcoFiber คือ เยื่อหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่และเศษวัสดุเหลือทิ้งจากผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ชานอ้อย ฟางข้าว)
2. กาวยาแนวสูตรเพิ่มสารทนกรด ตราเสือมอร์ตาร์ กาวยาแนวที่ทนต่อการกัดกร่อนของกรด ในนํ้ายาล้างห้องนํ้าได้เป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับกาวยาแนวทั่วไป
3. กระเบื้องคอตโต้ รุ่น Eco Touch และ Eco Rockrete กระเบื้องปูพื้น ปูผนังที่มีส่วนประกอบของวัสดุที่เวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle content) อย่างน้อยร้อยละ 60 เพื่อให้การแสดงข้อมูลเชิงปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ได้รับฉลาก SCG eco value มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจ เอสซีจีจึงได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO 14021 (Environmental Labels and Declarations-Self Declared Environmental Claims) ควบคู่ไปกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ อาทิ การออกแบบ การลดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน น้ำในการผลิตและการใช้งานของผู้บริโภค การใช้วัสดุและพลังงานหมุนเวียน การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาด้านเทคนิค (Technical Team) เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองสินค้าและบริการให้ได้รับฉลากดังกล่าว

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้จัดทำแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับฉลาก SCG eco value ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่จะร่วมดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ต่อไป

ประโยชน์จากการมีฉลาก SCG eco value
• ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว
• สังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับการใส่ใจ ควบคุม ดูแล ฟื้นฟู และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
• เกิดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง นวัตกรรมกระบวนการผลิต เครื่องจักร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
• มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
• ทำให้ธุรกิจและสังคมดำรงอยู่ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน


   


ผลลัพธ์ : ผู้บริโภคได้รับสินค้าและ บริการที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม