Pruksa Yes, We Care


พฤกษาดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆด้าน เช่น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้า ไม่โฆษณาเกินจริง ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค รวมถึงการใส่ใจในการบริการทุกๆด้าน ภายใต้กลยุทธ์ “Yes, We Care” ที่มุ่งเน้นการดูแลทั้งลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชน สังคม และผู้ถือหุ้น เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

ด้านสินค้า (Innovative Products) เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน    

ด้านบริการ (Proactive Caring Services) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทุกกระบวนการเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการได้รับข้อมูลสินค้าและบริการ เช่น Pruksa Contact Center 1739 เพื่อทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องบ้านและรับเรื่องแจ้งซ่อม รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ   โดยมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

ด้านเทคโนโลยี  (State-of-the-art Technology) นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น เทคโนโลยี Pruksa Precast ที่ทันสมัยในระดับโลก ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติและระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน (Fully-Automated Carousel System) เพื่อผลิตบ้านที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ลดปริมาณเศษวัสดุและขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้านบุคลากร (Certified People) จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านต่างๆ แก่พนักงานทุกระดับใน Pruksa School เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รองรับกับการเติบโตของธุรกิจ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “Pruksa Culture” เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ด้านชุมชนและสังคม  การส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการจิตอาสาเพื่อสร้างสวนพฤกษาเพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและวิถีพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

นอกจากนี้ พฤกษายังมีการสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า ทั้งจากกลุ่มผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ และจากกลุ่มลูกค้าของพฤกษา ในเรื่องของความพอใจเกี่ยวกับสินค้า ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ระบบรักษาความปลอดภัย การทำสัญญา การโอนบ้าน ความพอใจหลังจากเข้าอยู่อาศัย คุณภาพของบ้านและบริการหลังการขายเป็นต้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงในทุกกระบวนการ เพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักและให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ให้ลูกบ้านช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านการทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ และมีการคัดแยกขยะก่อนที่จะทำการทิ้ง รวมทั้งไม่มีการเผาขยะให้เป็นมลภาวะ ทางอากาศ อันเป็นสาเหตุให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจและดูแลลูกค้าเหมือนสมาชิกในครอบครัว ดังจะเห็นได้จากกรณี ลูกค้าของบริษัทฯ ได้ทำการซื้อบ้านและทำการโอนกรรมสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนั้น แต่ลูกค้าเกิดเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ทำให้ภาระการผ่อนชำระไปตกอยู่กับที่บุตร ซึ่งบุตรไม่สามารถทำการผ่อนชำระต่อได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับฟังถึงเหตุผลและปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ได้ทำการคืนเงินดาวน์พร้อมกับยกเลิกสัญญาการซื้อขายให้กับลูกค้ารายนั้นไป สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหวังที่จะขายสินค้าให้กับลูกค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังใส่ใจและห่วงใยในคุณภาพชีวิตของลูกค้าด้วย

จะเห็นได้ว่าพฤกษาเติบโตและพัฒนาสู่การเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้นั้นนอกเหนือ จากการทำกำไรแล้ว บริษัทฯได้คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม เพื่อให้การพัฒนาของบริษัทฯเติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

PS09_01 

 PS09_02 

  PS09_03  


ผลลัพธ์ : ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่โฆษณาเกินจริง พร้อมทั้งได้รับสินค้า (บ้าน) และบริการ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม