“Integrated Financial Solutions Provider” พลังทีมเพื่อธุรกิจพลังสีเขียว


ธนาคารมุ่งหวังในการให้ความสำคัญสูงสุดต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า    จึงเกิดการพัฒนาทีมดูแลลูกค้ากลุ่มพลังงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร (Financial Solution Provider) ภายใต้ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ หรือ Multi-Corporate Business Department  จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาธุรกิจและเงินทุนด้านธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสีเขียว ตามนโยบายของธนาคารเพื่อร่วมส่งเสริมธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ((Renewable Energy) ที่ดูเป็นสิ่งใหม่และทวีบทบาทสำคัญในกระแสของสังคมไทยและทั่วโลก

พลังทีมเพื่อพัฒนาธุรกิจพลังสีเขียว  เป็นทีมดูแลลูกค้ากลุ่มพลังงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจร (Integrated Financial Solutions Provider)  ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นจากการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาธุรกิจและเงินทุนด้านธุรกิจพลังงาน  โดยเฉพาะพลังงานสีเขียว ตามนโยบายของธนาคารเพื่อร่วมส่งเสริมธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่มีอยู่มากเพียงพอต่อความต้องการ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ รวมถึงขยะมูลฝอย ซึ่งสามารถใช้พัฒนาเทคโนโลยีแปลงพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้  เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  ซึ่งพลังงานทดแทนดังกล่าวกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทยและสังคมโลก

โครงการเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานสีเขียวได้สร้างทีมงานให้เป็นผู้รู้ และทำความเข้าใจถึงอุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้า วิเคราะห์อุตสาหกรรมและเครดิตของลูกค้าเพื่อเสนอแนวทางในการสนับสนุนทางการเงิน ให้คำปรึกษาทางการเงินทั้งเรื่องโครงสร้างและเงื่อนไขการกู้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างดีและธนาคารเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนเงินกู้เชิงพาณิชย์ในลักษณะของ Project Finance แก่โครงการเพื่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งทีมดูแลลูกค้ากลุ่มพลังงานจนปัจจุบัน ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมีโครงการที่ได้รับสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกหลายโครงการ นับได้ว่าเป็นความสำเร็จอันเกิดจากพลังของการร่วมทีมจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ที่ดีให้กับสังคมไทยตอกย้ำแนวคิดในการเป็น Green Bank ได้อย่างดีที่สุด    

KB05_01   KB05_02   KB05_03


ผลลัพธ์ : เพื่อธุรกิจการบริหารเงินทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานสีเขียว ได้มีผู้เชี่ยวชาญให้แนวคิดคำปรึกษาทางด้านการเงินอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน