Green Technology Pruksa Precast


การสร้างบ้านในทุกโครงการของพฤกษา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดของสินค้าและบริการ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าในยุโรปมาใช้ในการก่อสร้างบ้าน  คือ เทคโนโลยี Pruksa Precast  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Prefabricated System Building  ซึ่งจะทำการผลิตชิ้นส่วนผนังคอนกรีตสำเร็จรูปจากโรงงานก่อน แล้วจึงนำมาประกอบที่หน้างาน เทคโนโลยีดังกล่าว จะช่วยป้องกันและลดปัญหาด้านมลภาวะ ต่างๆ เช่น  การลดปัญหาขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง

-  การก่อสร้างแบบทั่วไป จะเกิดขยะ  2.58 ตัน / หลัง*
-  การก่อสร้างแบบ Precast จะเกิดขยะ 1.29 ตัน /หลัง*

นับตั้งแต่โรงงาน Pruksa Precast ผลิตชิ้นแผ่น Precast  ตั้งแต่ปี 2549-2553 พฤกษาได้ก่อสร้างและส่งมอบบ้านให้กับลูกค้ารวมกว่า 33,800 ยูนิต  สามารถลดขยะที่เกิดจากการก่อสร้างได้กว่า 43,602 ตัน  

นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ในโรงงาน Pruksa Precast โรงที่ 1 (PCF1) ในปี 2553 ที่ผ่านมาพบว่า  มีเศษคอนกรีตเหลือใช้จากกระบวนการผลิต  580 ลูกบาศก์เมตร   (จากปริมาณการผลิตบ้านจำนวน 2,763 หลัง ซึ่งคิดเป็น 0.21 ลูกบาศก์เมตร ต่อ บ้าน 1 หลัง ) เช่น  เศษคอนกรีตจากการล้างโรงผสมคอนกรีต (Batching Plant), กระสวยลำเลียงคอนกรีต และเครื่องเทคอนกรีต โดยเศษคอนกรีตเหลือใช้ดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำมา Recycle เป็น ที่กั้นทาง, ฝาท่อระบายน้ำ และพื้นปูทางเท้า เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ทิ้งเป็นขยะให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี Pruksa Precast  นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้บ้านมีคุณภาพมาตรฐานมากกว่าระบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป เพราะควบคุมกระบวนการทำงานด้วยระบบคอมพิว เตอร์ และที่สำคัญคือ ลูกค้าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ดังนี้ 
• บ้านมีความคงทนแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน
• เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านและความสวยงาม เนื่องจากไม่ต้องมีเสา และคานมารองรับ
• มีความต้านทานไฟสูง กว่าวัสดุพื้นฐานอื่นๆ เช่น อิฐ ไม้
• สามารถป้องกันสียงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างดี
• ต้านทานการซึมน้ำสูง
• ค่าบำรุงรักษาต่ำ

พฤกษาไม่เพียงใส่ใจดูแลผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดเท่านั้น  เราตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เห็นได้จากการดำเนินธุรกิจของพฤกษาที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตแผ่น Pruksa Precast ที่ช่วยลดปริมาณขยะ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างประโยชน์สูงสุด   กระบวนการก่อสร้าง การใช้แผ่น Pruksa Precast ในการก่อสร้างนอกจากลดปริมาณขยะหน้างาน ลดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้ว ยังลดมลภาวะต่างๆ ในการขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง  เพื่อช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย  พฤกษาขอเชิญชวนให้ทุกๆท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อนและรักษาโลกใบนี้ ให้คงอยู่และสวยงามตลอดไป  Yes, We Care เราทำได้ เริ่มจากตัวคุณในวันนี้

PS10_01

PS10_02

PS10_03

ผลลัพธ์ : ลดมลภาวะ ขยะ และเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่า