Green Saving : Reuse น้ำในกระบวนการผลิต


ในกระบวนการผลิตของโรงงาน Pruksa Precast มีการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญน้ำที่ผ่านขั้นตอนการล้างเครื่องผสมคอนกรีต (Batching Plant) น้ำทิ้งจากการล้างกระสวยลำเลียงคอนกรีต และน้ำทิ้งจากการล้างเครื่องเทคอนกรีตนั้นมีความเป็นด่างสูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีวิธีในการป้องกันและการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) 

จากรูปที่แสดงกระบวนการ Reuse ของน้ำที่ใช้ในโรงงานโดยน้ำที่ผ่านขั้นตอน การล้างเครื่องผสมคอนกรีต  น้ำทิ้งจากการล้างกระสวยลำเลียงคอนกรีต และน้ำทิ้งจากการล้างเครื่องเทคอนกรีต จะถูกส่งไปยังบ่อรับน้ำ จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังบ่อตกตะกอน เนื่องจากน้ำจากเครื่องผสมคอนกรีตจะมีค่าความเป็นด่างสูง ทำให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ทำบ่อตกตะกอน เพื่อทำการกรองสารพิษต่างๆ ก่อนที่จะนำน้ำไปใช้ในส่วนต่างๆ และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ จากนั้นน้ำที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วเสร็จ จะไหลไปที่บ่อพักน้ำดี เพื่อรอการนำไปใช้ในกระบวนการผลิตโดยจะนำไปใช้สำหรับทำความสะอาดเครื่องผสมคอนกรีต กระสวยสำหรับลำเลียงคอนกรีตและเครื่องเทคอนกรีต ซึ่งลักษณะของบ่อตกตะกอนจะเป็นลักษณะของบ่อน้ำล้น ตะกอนจะอยู่บ่อที่ 1 และ 2 ส่วนบ่อที่ 3 จะเป็นน้ำใส  จากบ่อที่ 3 ก็สามารถนำน้ำกลับไปใช้ในกระบวนการต่อได้ เป็นการหมุนเวียนการใช้น้ำในระบบ นอกจากนี้ กากของตะกอนที่อยู่ในบ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 ก็สามารถนำไปใช้ในการถมพื้นที่ในโรงงานได้ 

Reuse


จะเห็นได้ว่า ในขั้นตอนของกระบวนการ Reuse ของน้ำที่ใช้ในโรงงาน Pruksa Precast นั้นสามารถทำให้โรงงานนำน้ำกลับมาใช้ (Reuse) ในกระบวนการผลิตได้ นอกเหนือจากนี้ก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานส่วนอื่นๆ เช่น รดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่โรงงาน และทำความสะอาดถนนภายในโรงงานเพื่อความสะอาดเรียบร้อยได้ด้วย

PS02_01   PS02_02   PS02_03


ผลลัพธ์ : ทรัพยากรน้ำถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต