Green Pruksa School


เป็นแนวคิดการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน “One Standard One Culture” โดยทำการเปิดโรงเรียนฝึกอบรมให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ รวมถึงผู้รับเหมาที่เข้ามารับงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานที่มีอยู่กว่า 2,000 คน และผู้รับเหมาที่ทำงานให้บริษัทฯ จำนวนกว่า 20,000-30,000 คน โครงการ Green Pruksa School  ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน มกราคม ปี 2553 
 
Green Pruksa School  ได้จัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็น Core Functions ของพฤกษาทั้งในส่วนของการก่อสร้างและธุรกิจ รวมทั้งส่วนสนับสนุนในฝ่าย โดยมีการศึกษาถึงความต้องการในการเรียนรู้จากพนักงานปฏิบัติการและผู้บริหารในทุกส่วนงาน เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของพฤกษาเอง พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการจัดอบรมอย่างเป็นระบบที่เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Learning in Practice) และตอบสนองความต้องการของบุคลากรตาม Career Path รายบุคคล  โดยได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ในรูปแบบของห้องความรู้ (Knowledge Room) ประกอบด้วย ห้องสมุดแบบบริการตนเอง (Self Service) และห้องแชร์ความรู้ (Knowledge Sharing) มีการจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะของงานก่อสร้าง (Construction Training room) และห้องจำลองสถานการณ์ของพนักงานขาย (Business Simulation room) สำหรับพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปัจจุบันหลักสูตรที่มีการเปิดสอนแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ได้ทั้งหมด 7 หมวด คือ
1. หลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติ (Basic)
2. หลักสูตรการบริหารการจัดการทั่วไป (Generic)
3. หลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุน (Functional Support in Practice)
4. หลักสูตรการปฏิบัติการด้านธุรกิจ (Business in Practice)
5. หลักสูตรการปฏิบัติการด้านก่อสร้าง (Construction in Practice)
6. หลักสูตรรับรองความสามารถพนักงานปฏิบัติการ Precast  (Certified Precast Operator)
7. หลักสูตรรับรองความสามารถผู้รับเหมา (Certified Subcontractor)

โครงการ Green Pruksa School นอกเหนือจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ แล้ว Green Pruksa School ยังเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้พนักงานของบริษัท เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ในความรู้ทุกส่วนของบริษัท ทั้งที่เป็น Best Practice ไม่ว่าจะเป็น โครงการบ้านต้นแบบ SGA (Small Group Activities) หรือ นวัตกรรมการก่อสร้างบ้านในรูปแบบ Real Estate Manufacturing (REM) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก และส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดไป

PS05_01   PS05_02   PS05_03


ผลลัพธ์ : บุคลากรรวมถึงผู้รับเหมาได้รับการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างบ้านที่คุณภาพ มีมาตรฐาน และทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน