Green Procurement ” การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


  เอสซีจีมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Business  ในทุกกระบวนการดำเนินงาน  จึงได้มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  

  เอสซีจีเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำแนวทางการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ วัสดุสนับสนุนการผลิต วัสดุอะไหล่ และวัสดุทั่วไปอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งยังได้พิจารณาขึ้นทะเบียนจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว หรือที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่คณะทำงานการจัดหาเพื่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2547

  ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ทุกธุรกิจจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากรายการที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ส่งผลให้ปี 2553  มีมูลค่าการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงมากขึ้น รวมเป็นเงิน 1,352 ล้านบาท  เนื่องจากได้ขยายขอบเขตการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปยังกลุ่มวัตถุดิบ วัสดุสนับสนุนการผลิต และวัสดุอะไหล่อย่างเป็นรูปธรรม

  นอกจากนี้ เอสซีจียังได้พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของคู่ค้าผ่านโครงการ Greening the Supply Chain เพื่อยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของคู่ค้าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กำหนด โดยปี 2553 เอสซีจีมีคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 37 ราย  

  ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในทะเบียนจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานรวม 40 ผลิตภัณฑ์ 134 ยี่ห้อ 340 รุ่น

  SCG06_01    SCG06_02     SCG06_03

ผลลัพธ์ : ได้วัตถุดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า