Green Model : โครงการบ้านต้นแบบ


โครงการบ้านต้นแบบของพฤกษา เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของทุกหน่วยธุรกิจ (SBUs) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยความต้องการลูกค้า การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์/โครงการ การขาย การก่อสร้าง ไปจนถึง การดูแลโครงการและการจัดตั้งนิติบุคคล    วิธีการคือ นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และงานพัฒนาต่างๆ (Innovations) ให้ผู้ชมโครงการได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตาม เพื่อให้ทุกโครงการสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน ผ่านกลไกการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และแบบแผนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ที่ระบุบทบาทแต่ละคนและเชื่อมโยงไปถึง โรงเรียนพฤกษา (Pruksa School) และ การต่อยอดกิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA Roll Out) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ถูกต้อง ลดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมทั้งลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (Cost & Time Reduction) และที่สำคัญคือการเน้นการพัฒนาคุณภาพในการก่อสร้างและการบริการเพื่อให้ได้สินค้าที่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ในโครงการบ้านต้นแบบของพฤกษา ได้มีการศึกษาและการนำแนวคิดในเรื่องของการประหยัดพลังงานมาใช้ในการสร้างบ้านทั้งที่เป็นแบบทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว เช่น  การใช้แนวคิดระบบน็อคดาวน์เพื่อลดขยะในกระบวนการผลิต  กล่าวคือ ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เช่น บันไดน็อคดาวน์ รั้ว/ราวเหล็กน็อคดาวน์ ธรณีห้องน้ำสำเร็จรูป ฯลฯ ที่โรงงานและนำมาประกอบติดตั้งที่หน้างาน ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ทำงานได้รวดเร็ว ลดต้นทุนแล้ว ยังทำให้คุณภาพงานดีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการสร้างบ้าน ทดแทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น การใช้ไม้เชอร์ร่าแทนไม้จริง เป็นต้น 

โครงการบ้านต้นแบบ นอกจากเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า  ที่ได้บ้านที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลดีในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

PS03_01   PS03_02   PS03_03


ผลลัพธ์ : ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการได้รับบ้านที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งทำให้เกิดกระบวนการคิดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทำงาน