Green IT : ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม


  จากที่ธนาคารกสิกรไทยได้มีการออกแบบอาคารสำนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานแจ้งวัฒนะ  โดยมีการบริหารจัดการวางพื้นที่ตามความเหมาะสมและเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารฯ  จึงได้มีแนวคิดการออกแบบสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง อาคารแจ้งวัฒนะ ให้เป็น Data Center และ IT Infrastructure โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลที่ทันสมัย คำนึงความเหมาะสมด้านวิศวกรรม ข้อจำกัดของอาคาร และความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์  

 • Data Center  : ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของทางธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยมีการจัดวางระบบประมวลผลกลางและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ  และออกแบบ IP Surveillance ให้สามารถบันทึกภาพภายในพื้นที่ Data Center ได้เป็นระบบ

 • Virtualization  : การวางระบบการใช้ Server 1 เครื่อง ต่อ 30 โปรแกรม เพื่อการลดต้นทุนการใช้พลังงานให้กับธนาคาร และช่วยลดปริมาณการเพิ่มของฮาร์ดแวร์โดยไม่จำเป็น

 • Electronic waste : เมื่อมีการวางแผนการใช้ฮาร์ดแวร์แล้ว จะทำให้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิคส์ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยมาก ซึ่งในระยะยาวนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาสารพิษอันเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 • Procurement standard  : มีการเลือกใช้อุปกรณ์ทางไอทีที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • Energy saving  : เรื่องการเปิด-ปิด จอคอมพิวเตอร์ระหว่างพนักงานพักเที่ยง

  นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังให้ความสำคัญกับแนวทางการออกแบบเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อการเตรียมพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ตลอดจนป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ดำเนินต่อไปได้อย่างสะดวกและราบรื่น ด้วยการจัดโซนของ Data Center ให้มีการวางอุปกรณ์จำพวกเดียวกันให้เหมาะสม เช่น

 • การจัดให้ Server ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการการระบายความร้อนไว้ในโซนเดียวกัน และอยู่ในจุดที่มีการถ่ายเทความร้อน หรือมีการไหลเวียนของอากาศได้ดี 

 • ออกแบบให้มีความปลอดภัยกับมนุษย์และระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นระบบที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Water Mist System

 • หลีกเลี่ยงการใช้สารดับเพลิงกลุ่ม Fluro Carbon เนื่องจากทำลายสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการฉีดก๊าซมีมูลค่าค่อนข้างสูง (ราคาก๊าซประมาณ 9,000 บาทต่อตรม.)

 • ออกแบบระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยความไวสูง เพื่อตรวจจับควันที่เป็น Invisible smoke เพื่อให้สามารถป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้ล่วงหน้า

การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีของธนาคารกสิกรนี้ นอกจากจะเป็นวางแผนเรื่องการวางระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมและปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการประหยัดพลังงานต่างๆ ตั้งแต่การติดตั้ง ปรับปรุง  ตลอดจนสามารถตรวจสอบและประเมินผลจากการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานในองค์กรด้วย

KB10_01   KB10_02   KB10_03


ผลลัพธ์ : ลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด