Green Happy Place


พฤกษาคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานโดยกำหนดให้มีมาตรการและนโยบายเพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ดังนี้
• ดำเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• กำหนดให้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นความรับผิดชอบลำดับแรกของบริษัทฯ
• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
• พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
• พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการโครงการด้านความปลอดภัย และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
• สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่จะช่วยกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
• มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

จากการมีมาตรการและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ทำให้ในปี 2553 สถิติในการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงานในแต่ละเดือนมีไม่ถึง 1% แสดงดังรูป

Graph

ยกตัวอย่างการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน Pruksa Precast บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่น Dust Collector เพื่อป้องกันฝุ่นผงคอนกรีตจากการผลิตที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจให้กับพนักงาน   และเครื่องทำความสะอาดโต๊ะหล่อชิ้นงาน (pallet)  แบบมีเครื่องดูดฝุ่น เพื่อป้องกัน ฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่ตรวจพบในโรงงาน มีค่าการตรวจวัดอยูในมาตรฐานที่กำหนด  โดยการตรวจวัดปริมาณฝุ่นนั้นได้มีการแบ่งพื้นที่การตรวจวัดครอบคลุมทุกจุดของโรงงาน เช่น จุดผสมคอนกรีต จุดผลิตชิ้นงาน  โรงเก็บวัสดุ เป็นต้น

จากการดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จะดำเนินงานสอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพนักงานได้โดยตรง เพราะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจและดูแลเสมอ

PS07_02    PS07_03


ผลลัพธ์ : พนักงานได้รับการดูแลในเรื่องความปลอดภัย สุขอาชีวอนามัย และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี