Green Bank : E-Learning for Growth


ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยที่นอกเหนือจากการให้บริการทางการเงินกับลูกค้าแล้ว  ธนาคารยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างศักยภาพและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับพนักงานในองค์กรด้วย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อสร้างให้เกิดคุณภาพในการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

ธนาคารได้จัดทำหลักสูตร E-learning ให้พนักงานสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากที่บ้านและสำนักงาน ทั้งในเวลาปฏิบัติงานและเวลาว่าง เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว คล่องตัว และเพื่อส่งเสริมความรู้ในการประกอบวิชาชีพเฉพาะในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนความรู้เพิ่มเติมที่จำเป็นในการบริหารจัดการชีวิตการทำงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งส่วนของการเรียนรู้ภายในสำหรับพนักงาน ธนาคารจะมีการจัดที่ศูนย์การเรียนรู้ของธนาคาร และอาคารสำนักงานใหญ่ 

หลักสูตร E-learning ของธนาคารแบ่งเป็น 12 หมวด มีทั้งสิ้น 97 หลักสูตร ในแต่ละหมวดความรู้จะมีหลักสูตรหลากหลายให้พนักงานสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ หรือเรียนตามความจำเป็นในการใช้ปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของตน แต่ละหลักสูตรจะมีแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อพนักงานได้ใช้เป็นตัวชี้วัดการประเมินผลในการเทียบความรู้ความเข้าใจตามความต้องการด้านธุรกิจอีกด้วย   ตัวอย่างหลักสูตร E-learning อาทิ

  • หมวด Finance/Accounting/Credit/Risk ประกอบด้วยหลักสูตร หลักการบัญชีเบื้องต้น การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ  การบริหารการเงิน : พื้นฐานการบัญชี ฯลฯ 

  • หมวด Product Knowledge ประกอบด้วยหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ ความรู้ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน (Pre Reading) เป็นต้น

  • หมวด General Business  ประกอบด้วยหลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจในเครือธนาคารกสิกรไทย เงินทองต้องใส่ใจ  การลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น 

  • หมวด Leadership and General Mgt. ประกอบด้วยหลักสูตร ผู้นำแถวหน้า : เตรียมตัวเป็นผู้นำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ : การตัดสินใจอย่างถูกต้อง การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง : การพัฒนาศักยภาพ  เป็นต้น                    

  • หมวด Language & Culture ประกอบด้วยหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นสำหรับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ   มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตกอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะขององค์กร : การบริหารเวลา  การตัดสินใจและการแก้ปัญหา : พื้นฐานการแก้ปัญหา เป็นต้น


นอกจากนี้ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้ผ่านระบบ E-learning อย่างต่อเนื่อง โดยจัดเป็นกิจกรรม E-learning day เพื่อแนะนำหลักสูตรให้แก่พนักงานตามฝ่ายงานต่างๆ  กิจกรรมดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้นโดยตลอด  และในปี 2553 มีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2552 ถึง 150 เปอร์เซ็นต์  

กระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบ E-learning เป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน ธนาคารมีบุคลากรจำนวน 15,345 คน มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ แต่เดิมต้องเดินทางมาเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้บางปะกง  แต่การเรียนรู้ด้วยระบบ E-learning ช่วยให้ลดการใช้พลังงานในหลายด้าน อาทิ  การเดินทาง ลดการใช้ยานพาหนะช่วยให้ลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งส่งผลต่อภาวะเรือนกระจก ลดการใช้เอกสารเพราะกระดาษแต่ละแผ่น ทำมาจากการตัดต้นไม้ซึ่งเป็นเสมือนปราการ สำคัญของโลกเรา  ลดการใช้ระบบสาธารณูปโภค เครื่องปรับอากาศทำให้ลดการใช้ไฟฟ้า  ด้วยเหตุผลประการต่าง ๆ เหล่านี้ ธนาคารจึงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบ E-learning  มาอย่างต่อเนื่อง 

                                     KB08_01                                        


ผลลัพธ์ : พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น