Green Bank : Carbon Reduction Certification for Building


ธนาคารกสิกรไทยเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเงิน  ธนาคารตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ด้วยตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน สาเหตุหลักมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ        ไม่จำกัดเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่มีปริมาณสูง แต่หมายรวมถึงธุรกิจต่างๆ ที่ต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน     

ธนาคารฯ ในฐานะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้ความสำคัญ เรื่องใช้พลังงานในการประกอบการธุรกิจโดยตรง จึงมีส่วนและตระหนักถึงปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ  ทำให้ธนาคารฯ เห็นความสำคัญกับการที่จะนำอาคารเก่า มาปรับปรุงใหม่เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของธนาคารแห่งใหม่ของธนาคาร แนวคิดนี้จะช่วยลดการก่อสร้างและการใช้ทรัพยากรและทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นการออกแบบยังเป็นสถาปัตยกรรมสีเขียว ที่ออกแบบเน้นเป็นไปเพื่ออาคารประหยัดพลังงาน หรือ Green Building และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อาคารแจ้งวัฒนะฯ ของธนาคารกสิกรไทย เป็นหนึ่งอาคารที่ได้รับการรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมมือกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ใช้อาคารตระหนักถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในการประเมินนั้น จะพิจารณาจากช่วงการใช้งานและการบำรุงรักษาอาคาร เช่น การใช้งานของพื้นที่อาคาร  การใช้พลังงาน (ไฟฟ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานทดแทน) การจัดการของเสีย (น้ำเสียและขยะของเสีย) และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งธนาคารกสิกรไทยสามารถใช้ระยะเวลาการปรับปรุงอาคารแค่ 10  เดือน และจากการคำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารลดลงต่ำกว่าค่ามาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดไว้  เรื่องการถ่ายเทความร้อนของผนังอาคาร  ระบบปรับอากาศ  ระบบแสงสว่าง  และเรื่องการจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบ Electro Coagulation ของอาคารฯ มีค่า BOD ต่ำกว่า 30 มก./ล. ซึ่งผ่านเกณฑ์ของมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการลดพลังงานในการขนส่งจากการเดินทางของพนักงาน  เนื่องจากสำนักงานอาคารแจ้งวัฒนะเป็นศูนย์สำรองข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีในการติดต่องานระหว่างสำนักงานได้  เป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน  ส่งผลให้สภาพแวดล้อมและชุมชนรอบข้างดีขึ้นตามมาด้วย 

จากที่องค์กรได้ลดการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ จากการประกอบธุรกิจและในกระบวนการทำงาน แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้องค์กรในสังคมไทยเริ่มมีแนวคิดในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้สิ่งแวดล้อมโลกเกิดความยั่งยืนนำไปสู่เป้าหมายนโยบาย Green Bank ปณิธานสีเขียวเพื่อโลกสะอาดสดใสของธนาคารกสิกรอีกด้วย  

KB04_01   KB04_02   KB04_03


ผลลัพธ์ : ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกพนักงานในองค์กรให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม