โครงการ Shred2Share “เปลี่ยนความลับให้เป็นความรัก”


  โครงการ Shred2Share เกิดขึ้นเมื่อปี 2551  โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทอินโฟเซฟ จำกัด และองค์กรเครือข่ายกัลยาณมิตรชั้นนำของไทย เพื่อรณรงค์ให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อข้อมูลขององค์กรและลูกค้า รวมไปถึงการดูแลใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างจริงจัง  เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ตลอดถึงการสร้างมาตรฐานการทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการนำข้อมูลที่สำคัญซึ่งอยู่ในรูปของกระดาษ  เช่น  เอกสารทางการเงิน ข้อมูลการประชุม ข้อมูลลูกค้า มาทำลายแล้วนำไปรีไซเคิล ผ่านกระบวนการผลิตเป็นกระดาษเพื่อหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่

  หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเอกสารที่เป็นความลับ เอกสารสำคัญ รวมทั้งเอกสารทั่ว ๆ ไป หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว  มาใส่ในตู้ InfoZafe ที่ตั้งไว้   ทีมงานของบริษัทอินโฟเซฟฯ จะรับเอกสารไปย่อยทำลายตามระบบมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งทำให้ข้อมูลดังกล่าวจะยังถูกเก็บรักษาเป็นความลับ   และทุก ๆ 1 ตันของเอกสารที่ถูกทำลาย บริษัทอินโฟเซฟฯ จะร่วมบริจาคเงิน  2,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการอาหารกลางวัน หรือซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน มอบให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  ปัจจุบันโครงการ Shred2Share  ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว มีองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 55 แห่ง เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์  เมืองไทยประกันภัย  มติชน  เนชั่น กรุ๊ป ดีแทค  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ซีพี ออลล์  โตโยต้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เซ็นทรัล  สำนักพิมพ์อัมรินทร์ฯ เป็นต้น  และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2554 จะรวบรวมเอกสารมาย่อยสลายได้ถึง  3,000 ตัน  ซึ่งช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตกระดาษใหม่ได้ 780 ตัน   ลดการใช้ถ่านหิน 330 ตัน และลดการใช้นํ้าได้ 150,000 ลูกบาศก์เมตร

  ผลลัพธ์ของโครงการ Shred2Share
  - สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานในองค์กรที่เข้าร่วมโครงการและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการดูแลข้อมูลที่สำคัญพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  - เก็บรักษาข้อมูลที่สำคัญหรือเอกสารที่เป็นความลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - ลดการใช้พลังงานที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้ เช่น  ถ่านหินและน้ำ
  - ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์จากการผลิตกระดาษใหม่
  - ลดปริมาณขยะ


  SCG03_01     SCG03_02     SCG03_03

  ผลลัพธ์ : ข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ถูกทำลายอย่างปลอดภัย และกระดาษถูกนำกลับไปใช้ใหม่ผ่านกระบวนการ Recycle