โครงการ One Cell One Project (OCOP)


  โครงการ One Cell One Project (OCOP) ริเริ่มขึ้นจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ในเอสซีจี ซิเมนต์ ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานในแต่ละหน่วยงาน (Cell) ได้ร่วมกลุ่มกันทำโครงการ (Project) เพื่อสังคมให้แก่ชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน  โดยแต่ละหน่วยงานต้องเข้าไปค้นหาว่า ชุมชนต้องการที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ในด้านใด  และมีวิธีการใดที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เรียกว่า เป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง (Real Need)

  นอกจากพนักงานจะรวมกลุ่มกันทำโครงการต่าง ๆ แล้ว  สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ คือ ความร่วมมือร่วมใจของชุมชน  โดยชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มทำโครงการ ได้แก่ ร่วมคิด ค้นหาสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง  กำหนดวิธีการ และแนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ พร้อมกับพนักงานเอสซีจี   และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ  ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

  โครงการที่จัดทำขึ้นในระยะแรก ๆ จะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษา การซ่อมบำรุงอาคาร  ห้องสมุด  จัดทำโครงการอาหารกลางวัน   และเมื่อโครงการ OCOP ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี  จึงได้ขยายผลโครงการไปสู่โรงงานปูนซีเมนต์ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์ ท่าหลวง  โรงงานปูนซีเมนต์ ลำปาง  โรงงานปูนซีเมนต์ ทุ่งสง  และยังได้ขยายรูปแบบของโครงการที่จะจัดทำให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  ไม่ได้จำกัดเฉพาะด้านการศึกษา  เช่น โครงการด้านอาชีพ  สาธารณสุข  ศาสนา  โดยให้พนักงานและชุมชนร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในแต่ละชุมชน

  ปัจจุบัน เอสซีจี ซิเมนต์ได้ดำเนินโครงการ OCOP ไปแล้วกว่า 200 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาการศึกษาและโรงเรียน  การสร้างห้องสมุด  การฝึกอาชีพให้กับแม่บ้าน  โครงการเกษตรอินทรีย์  โรงเรียนปลอดขยะ  โครงการผลิตไบโอแก๊สจากเศษอาหาร  การซ่อมบำรุงศาสนสถานและสาธารณสมบัติของชุมชน  การสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร โรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หอกระจายข่าว รวมถึงโครงการปลูกป่า และโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ

  สิ่งที่ได้รับจากดำเนินโครงการ OCOP  คือ พนักงานและชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองร่วมกัน  เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนและโรงงาน  พนักงานจะได้รับฟังความคิดเห็นของชุมชน  หรือรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  ขณะเดียวกันชุมชนยังเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบพึ่งพาตัวเอง  ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของเอสซีจีที่จะสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจด้วย  

  SCG09_01    SCG09_02    SCG09_03

ผลลัพธ์ :  ชุมชมเกิดกระบวนการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน