โครงการ K SME Care ดูแลเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างยั่งยืน


เครือธนาคารกสิกรไทยได้พัฒนาบริการทางการเงินที่หลากหลาย ตอบสนองทุกความต้องการ ทั้งการเงินส่วนบุคคล และการเงินเพื่อธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะธนาคารตระหนักเป็นอย่างดีว่าธุรกิจ SME เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เครือธนาคารกสิกรไทยจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว

ธนาคารเข้าใจถึงข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่นๆ อาทิ การให้องค์ความรู้และการเป็นที่ปรึกษาทางการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธนาคารอยู่ในฐานะผู้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งผลจากการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และการมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งในยุคปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดและประสบการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนา “โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม หรือ K SME Care” ซึ่งเป็นโครงการสำหรับผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบของการอบรมระยะสั้น (Training Series) ให้กับผู้ประกอบการทั่วไป โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร และไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม

โครงการ K SME Care มุ่งเน้นเนื้อหาของหลักสูตรที่เข้มข้น ครอบคลุมทุกแง่มุมของการทำธุรกิจและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ ปรับให้เหมาะสมกับภูมิภาคต่างๆ โดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้น ๆ รวมถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ผ่านสู่ผู้ประกอบการ SME นอกจากนั้นยังมี การเรียนรู้จากการทดลองและการลงมือปฏิบัติจริงจากการเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจจากสถานการณ์จำลอง ด้วยการฝึกเกมส์การจำลองธุรกิจ (Business Simulation Game) สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งสำหรับธุรกิจ SME คือการมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งโครงการ K SME Care ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME ระหว่างผู้อบรมในรุ่น รวมถึงการสร้างชมรมเครือข่ายนักธุรกิจ K SME Care (K SME Care Network Club) ที่มีสมาชิกกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่มีค่า ร่วมกับเพื่อนนักธุรกิจที่มาจากหลากหลายธุรกิจ  และเพื่อต่อยอดธุรกิจได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จนถึงสิ้นปี 2553 ธนาคารได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไปแล้ว 13 รุ่น ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านการอบรมแล้วรวมกว่า 6,000 คน

สำหรับหลักสูตรในปี 2554 นี้ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมโดยใช้ แกนหลักแห่งการเรียนรู้ 4 แกน 
1. Relationship Building สร้างพันธมิตร เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 
2. Business Simulation พัฒนาทักษะวิเคราะห์ และการบริหารธุรกิจ ผ่านเกมส์จำลองธุรกิจ 
3. Business + Special Topics องค์ความรู้ในแง่มุมธุรกิจหลากหลายด้าน ผ่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
4. Care Knowledge Sharing แบ่งปันองค์ความรู้ ขยายโอกาสทางธุรกิจ 

ทั้งนี้การนำแกนหลักแห่งการเรียนรู้ทั้ง 4 มาประยุกต์ในหลักสูตรเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มมุมมองให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและการแข่งขันสูง ผนวกกับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม จึงนับว่าโครงการ K SME Care เป็นโครงการ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป

KB01_01   KB01_02   KB01_03


ผลลัพธ์ : สร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้าผู้ประกอบการ SME ขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน