โครงการ K-Green Hotel Loan "สินเชื่อเพื่อธุรกิจโรงแรมสีเขียวกสิกรไทย"


ธนาคารกสิกรไทย ดำเนินธุรกิจด้วยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และได้ปลูกฝังในทุกสายงานจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ธนาคารพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งเรื่องการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการผสมผสานความรู้และความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงานทุกคนในเครือธนาคารกสิกรไทย เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปณิธานในการดำเนินงานของธนาคาร ที่เชื่อมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยมีหลัก 3E คือ Economic , Environment , Employee ซึ่งธนาคารได้ยึดถือและดำเนินมาโดยตลอด

ด้วยความเป็นสถาบันการเงินที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ธนาคารจึงได้มีโครงการต่างๆ มากมายที่แสดงให้เห็นถึงการใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อม และโครงการ K-Green Hotel Loan เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางธนาคารได้สะท้อนแนวคิดในการส่งเสริมให้ลูกค้าผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  โดยได้ร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (French Development Agency)  หรือ “AFD” เป็นสถาบันการเงินจากฝรั่งเศส ให้การสนับสนุนสินเชื่อกับผู้ประกอบการโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมในแถบชายฝั่งอันดามัน เกาะสมุย และเกาะช้าง ซึ่งเน้นในด้านการลงทุนเพื่อจัดการน้ำเสียและการจัดการขยะอย่างได้มาตรฐาน และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพที่สวยงามถือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการดังกล่าวเป็นการปล่อยกู้เพื่อธุรกิจโรงแรมสีเขียวในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้ผู้ประกอบการโรงแรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน รวมถึงเกาะช้าง และเกาะสมุย ที่มีความต้องการจะนำไปลงทุนพัฒนาสถานประกอบการ (เน้นเฉพาะการ Renovation หรือ Extension เท่านั้น ไม่รวมถึงการสร้างโรงแรมใหม่ ) ขณะเดียวกันธนาคารมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการคือต้องมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดยเน้นเรื่องการจัดการน้ำเสียและขยะ รวมถึงระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการลงทุนในเรื่องการประหยัดพลังงาน และประหยัดการใช้น้ำอีกด้วย

การลงทุนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการโรงแรมนั้นจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนทั้งด้านพลังงาน และการใช้น้ำ ทั้งยังสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจากการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังของผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเช่นกัน  นับว่าเป็นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  และสำหรับโครงการนี้ถือเป็นการตอกย้ำการยึดมั่นในปณิธานสีเขียวของธนาคารกสิกรได้อย่างชัดเจน     

KB07_01    KB07_02   KB07_03


ผลลัพธ์ : สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทยได้รับการดูแลดีขึ้น จากความรับผิดชอบของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อม