โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak”


จากแนวโน้มความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และวิกฤติราคาน้ำมันแพงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะนี้ บริษัท บางจากฯ ในฐานะบริษัทพลังงานของคนไทย จึงได้เริ่มขยายธุรกิจจากธุรกิจปิโตรเลียมไปสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนที่หลากหลาย  ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ขณะเดียวกันก็มีส่วนในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 

หนึ่งในโครงการนวัตกรรมพลังงานทดแทนคือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์        “Sunny Bangchak”  โดยบางจากฯ จะขยายการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์รวมทั้งสิ้นกว่า 120 เมกะวัตต์ จากเดิมที่มีการผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทนจากพืชอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำพลังงานทดแทน

สำหรับโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของบางจากฯ ระยะแรกที่มีขนาด 38 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ได้ประมาณตุลาคม 2554 ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ และเพิ่มไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในภาคธุรกิจและครัวเรือน ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดมลภาวะและผลกระทบด้านสุขภาพ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 35,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่าถึง 26,000 ไร่ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถลดการนำเข้าถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 40,000 ตันต่อปี 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ Sunny Bangchak แห่งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท บางจากฯ กับ Wuxi Suntech Power Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีชื่อเสียง มีการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากเป็นอันดับ 1 ของโลก ส่งออกไปจำหน่ายในประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และ Solartron Public Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ และผลงานการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มานานกว่า 24 ปี 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจาก ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank :ADB) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระดับพหุภาคีเช่นเดียวกับธนาคารโลก ที่ให้การสนับสนุนเงินกู้สำหรับโครงการพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ในความร่วมมือระดับภูมิภาคและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ Sunny Bangchak   หนึ่งในโครงการ Carbon Neutral Company

BCP05_01    BCP05_02   BCP05_03


ผลลัพธ์ : มีส่วนในการพัฒนาพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนให้กับประเทศ