โครงการปั๊มชุมชน


ชุมชนเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม ความเข้มแข็งของชุมชนหมายถึงความมั่นคงของประเทศชาติ การสนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเป็นเจ้าของธุรกิจและมีโอกาสติดต่อค้าขายโดยตรงกับผู้ผลิต (โรงกลั่น) เป็นความพยายามทางหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  จึงเป็นที่มาของโครงการต่างๆ ของบางจากในการเชื่อมโยงร่วมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแรง บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในขณะที่เทคโนโลยี เครื่องจักร และเครื่องยนต์ใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในงานเกษตรกรรมมากขึ้น แต่เกษตรกรไทยยังเป็นผู้ใช้น้ำมันที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งผลิตมากที่สุด ต้องซื้อน้ำมันผ่านคนกลาง  ผ่านการซื้อขายหลายขั้นตอน เสี่ยงกับปัญหาน้ำมันปลอมปน ราคาสูงกว่าที่ควร ซ้ำบางพื้นที่ยังหาซื้อได้ยากลำบาก

จากแนวความคิดดังกล่าว บริษัท บางจากฯ (มหาชน) จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน เพื่อให้ได้มีโอกาสใช้น้ำมันคุณภาพดี ราคายุติธรรม และได้รับการปันผลคืน  ตามหลักการดำเนินงานของระบบสหกรณ์  โดยได้ริเริ่มโครงการปั๊มบางจากในสหกรณ์ฯ ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2533 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการปั๊มชุมชนบางจาก ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี จากคุณลักษณะที่สอดคล้องกับสังคมไทย จึงได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ใช้น้ำมันและหน่วยงานของรัฐ จนประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และจากการทำงานร่วมกับชุมชน บริษัทฯ ยังได้ขยายไปสู่การคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนมามอบเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ใช้น้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก เช่น ไข่ไก่ กล้วยตาก สับปะรดกวน ท๊อฟฟี่มะขาม ลูกหยี ฯลฯ

ปัจจุบันเครือข่ายปั๊มชุมชนบางจากมีประมาณ 500 กว่าแห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ สามารถเป็นประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า 1 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 4 ล้านคน และด้วยความสามารถในการบริหารจัดการ ปั๊มชุมชนได้ขยายจากธุรกิจน้ำมันไปสู่ธุรกิจบริการอื่นๆ  ขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ทำให้สหกรณ์และชุมชนที่มาร่วมโครงการมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกช่วยเหลือพึ่งพากันเองในชุมชนได้ อาทิ 

สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด จ.นครปฐม เริ่มทำธุรกิจปั๊มชุมชนบางจากในปี 2536 พัฒนาธุรกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจอย่างพอเพียง ปัจจุบันได้ขยายกิจการมาสู่สถานีบริการขนาดใหญ่ พร้อมทำธุรกิจบริการอื่นๆ ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ร้านมินิมาร์ท และกาแฟสด ฯลฯ พร้อมกันนี้ ในแต่ละปีสหกรณ์ได้จัดสรรรายได้และกำไรไปจัดเป็นสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

โครงการปั๊มชุมชนบางจาก เป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนาชุมชนที่สร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ด้วยการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแรง พึ่งตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

BCP09_01    BCP09_02    BCP09_03


ผลลัพธ์ : มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ชุมชน