โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาสวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน


ปัจจุบันบริเวณทุ่งรังสิตในจังหวัดปทุมธานี และนครนายก มีพื้นที่สวนส้มร้าง ซึ่งเป็นพื้นที่รกร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กว่า 100,000 ไร่ เนื่องจากปัญหาดินเปรี้ยว ไม่เหมาะแก่การปลูกข้าวหรือพืชเกษตร แต่สามารถพัฒนามาปลูกปาล์มน้ำมันได้

บริษัท บางจากฯ จึงได้ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพลังงาน  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ดำเนินโครงการจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ที่อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  เพื่อเป็นศูนย์ศึกษารูปแบบเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมตั้งแต่พันธุ์ปาล์ม ระบบน้ำ การให้ปุ๋ย ระบบการปลูก การเก็บเกี่ยว รวมถึงกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และจัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

พื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเนื่องจากสามารถปลูกในดินเปรี้ยวได้และเป็นพืชที่ชอบน้ำ ประกอบกับทุ่งรังสิตมีระบบชลประทานที่ดี ซึ่งจากการทดลองปลูกปาล์มมากกว่า 6 ปี พิสูจน์ให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพให้ผลผลิตที่ดีไม่แพ้ภาคใต้  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ำมัน ขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางได้

ในการดำเนินการ บริษัท บางจากฯ สนับสนุนการลงทุนและบริหารจัดการ รวมทั้งลงทุนสร้างโรงสกัดน้ำมันปาล์มขนาดมาตรฐาน เมื่อมีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มในปริมาณที่มากเพียงพอ เพื่อรองรับผลผลิตปาล์มน้ำมัน ตลอดจนเป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มดังกล่าวเพื่อนำมาผลิต เป็นน้ำมันไบโอดีเซล ณ ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะสนับสนุนให้บางจากฯ เช่าพื้นที่ 1,200 ไร่ จัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว และหากเกษตรกรมีความสนใจ ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว   

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้การสนับสนุนด้านวิชาการ คัดเลือกและจัดหาพันธุ์ปาล์ม ตลอดจนให้ความรู้ในการจัดการสวนปาล์มแก่เกษตรกร สำหรับในโครงการดังกล่าว

ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิตหันมาปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาด้านภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรที่เคยประสบความเสียหายจากการทำสวนส้ม รวมทั้งช่วยสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้เป็นจำนวนมาก และยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 500,000 ตันต่อปี จะลดปัญหาภาวะโลกร้อนและช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  

โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาสวนส้มร้างทุ่งรังสิตเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน หนึ่งในโครงการ Carbon Neutral Company   

BCP08_01   BCP08_02   BCP08_03


ผลลัพธ์ : ช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น รวมถึงกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรและวัตถุดิบที่สามารถเป็นพลังงานทดแทนที่มีส่วนช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้