“แปลงขยะ เป็นประโยชน์” ลดขยะ ลดโลกร้อน


การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำได้หลายวิธีด้วยกัน และที่ได้ยินกันบ่อยคือเรื่องของ 3R หรือ Reduce  Reuse  Recycle แทบทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันรณรงค์ให้เกิดกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน   สิ่งหนึ่งที่ทำได้ง่ายคือการรีไซเคิล (Recycle) หรือการนำวัสดุที่หมดสภาพหรือที่ใช้แล้วมาปรับสภาพเพื่อนำมาใช้ใหม่ ตลอดจนเรื่องการคัดแยกขยะหรือวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เองมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดีกว่าทิ้งให้เสื่อมโทรมหรือเก็บไว้เฉยๆ โดยเปล่าประโยชน์

ในปัจจุบันขยะที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครเฉลี่ยมีปริมาณสูงถึง 8.7 พันตันต่อวันและปริมาณจะมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นภาระหนักของ กทม.ในการกำจัดขยะที่ตกค้างเป็นจำนวนมาก  สาเหตุหนึ่งมาจากการละเลยไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งตัวเราเองยังมองข้าม เพียงวิธีง่ายๆ แค่การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง เช่นขยะเศษอาหาร ขยะแห้งหรือขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ และขยะที่มีพิษภัยอันตรายซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เช่นที่กทม.ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะตามบ้านเรือน สำนักงานและห้างสรรพสินค้า เป็นการช่วยกันลดขยะและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ด้วยตัวเรา

http://portal.bangkok.go.th/public_files/news/cms_detail/0093326.pdf   Recycle