เกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค


เรื่องของสถานการณ์ภาวะโลกร้อนนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกคนควรจะรับรู้ และตระหนัก และควรที่จะรู้ถึงวิธีการช่วยลดโลกร้อนด้วย ไม่ใช่เพียงแต่ปิดไฟ ปิดแอร์ แต่ยังมี อีกหลายวิธีที่ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เรื่องภาวะโลกร้อนไม่เพียงแค่เป็นเรื่องใกล้ตัว หากแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบกับเราโดยตรง ดังนั้นในเรื่องของการคิดใหม่ ทำใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างโลกสีเขียว และการหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าทุกคนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เริ่มทำกันคนละเล็กละน้อย ก็ย่อมจะทำโลกของเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อย


ตัวอย่างหนึ่ง ของทางเลือกใหม่หรือ การคิดใหม่สำหรับผู้บริโภค ในปัจจุบัน ก็คือ การหันมาบริโภคอาหารที่เป็นเกษตรอินทรีย์ อาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการเพาะปลูกที่มาจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารหรือวัสดุปนเปื้อนใดๆ มุ่งเน้นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และอนุรักษ์ทรัพยากรที่ไม่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงผลกระทบจากการทําการเกษตรที่มีผลต่อสังคมและระบบนิเวศน์บริเวณแปลงปลูก การหันกลับมาบริโภคเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ ข้าวกล้อง อาหารธัญพืชต่างๆ เป็นต้น จะทำให้เรา มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เพราะร่างกายของคนเราเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ตัวอย่างของอาหารที่เป็นเกษตรอินทรีย์ เช่น ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง1 ผลิตภัณฑ์อาหารของดอยคำ2 เป็นต้น ดังนั้นถ้าเรามีการเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ เริ่มจากที่ตัวเราเองก่อน นอกจากจะมีผลต่อตัวเราโดยตรงแล้ว ยังสามารถที่จะช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

     

แหล่งที่มาข้อมูล 1 : http://www.royalprojectthailand.com/home/

แหล่งที่มาข้อมูล 2 : http://www.doikham.co.th/


   Recycle