อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (HSSE) ในห่วงโซ่ธุรกิจ


  ดีแทค ได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจในด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (HSSE) ในห่วงโซ่การจัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ตามนโยบายของบริษัทแม่ “เทเลนอร์ กรุ๊ป” ผ่านหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ (SCP)  และได้ใช้เป็นมาตรการในการกำหนดสิ่งที่เทเลนอร์หรือดีแทคคาดหวังจากบริษัทคู่ค้าและ/หรือผู้รับเหมาช่วง โดยบริษัทคู่ค้าของดีแทคจะต้องมีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบโดยมีการระบุไว้ในหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ พร้อมกันนี้ก็มีการติดตามผลจากการปฏิบัตินั้นๆ ด้วย 

  ซึ่งในหลักปฏิบัติของผู้จัดหาสินค้าและ/หรือบริการ ได้มีการกำหนดถึงหลักการที่สำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความสัมพันธ์กับกฎหมายภายในประเทศ, สิทธิมนุษยชน, มาตรฐานทางด้านแรงงาน, สุขภาพและความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม และข้อห้ามในการปฏิบัติในทางธุรกิจ โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย ที่ทางดีแทคได้ให้ความสำคัญ ได้มีการกำหนดเนื้อหาและหลักปฏิบัติที่เป็นสาระที่สำคัญ ดังนี้ 
  • ต้องรับรองว่าพนักงานมีสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
  • ต้องพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะควบคุมอันตรายและดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและโรคอันเกิดจากการทำงาน ในกรณีที่จำเป็น พนักงานต้องได้รับการอบรมในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว
  • ต้องมีการจัดการอบรมและให้ความรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างพอเพียงและสม่ำเสมอ
  • ในกรณีที่มีการจัดที่พักให้คนงานจะต้องจัดหาที่พักที่สะอาด ปลอดภัยและสิ่งที่จำเป็นและตอบสนองความต้องการพื้นฐานให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานตามความเหมาะสม

  สำหรับในห้วข้อเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการกำหนดเนื้อหาและหลักปฏิบัติที่เป็นสาระที่สำคัญ ดังนี้

  • ต้องป้องกันปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ริเริ่มการสนับสนุนจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและตามมาตรฐานสากล
  • ต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำการอย่างต่อเนื่อง

  ในส่วนของอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ทางดีแทคได้ดำเนินการนั้นจะให้ความสำคัญใน 2 ส่วน คือ การดูแลภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กร
  -  การดูแลภายในองค์กร จะดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยมีการนำหลักของระบบสากล ISO 14001 และ ISO 18001 มาใช้ ซึ่งจะมีการประเมินในเรื่องของความเสี่ยง ดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้กระดาษ การประหยัดไฟ ตลอดจนในเรื่องการลดอุบัติเหตุของการเสียชีวิตจากการทำงานของพนักงานให้เป็นศูนย์ หรือที่เรียกว่า Zero Program ซึ่งทาง ดีแทคเองก็ได้ดำเนินการและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้ทำเกินกว่าที่กฎหมายหรือมาตรฐานกำหนด โดยเฉพาะในเรื่องของ อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ตลอดจนอาคาร ได้ถูกออกแบบโดยมีการคำนึงถึงเรื่องการยศาสตร์ (Ergonomics) และความปลอดภัยในการทำงาน

  -  การดูแลภายนอกองค์กร จะมองในส่วนของบริษัทคู่ค้าของดีแทค ซึ่งเรียกว่า   Supply Chain Management on HSSE โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการที่จะส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทที่เป็นคู่ค้ากับดีแทคต้องใส่ใจและมีวัฒนธรรมในเรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้มีมาตรฐานเดียวกันกับดีแทค ว่าบริษัทคู่ค้านั้นๆ ได้มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย มีการใช้แรงงานที่เหมาะสมหรือไม่ มีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยทางดีแทคก็จะเข้าไปทำการตรวจสอบ และมีการร่วมมือกับทาง Supplier ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  จะเห็นว่าดีแทคได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างจริงจัง โดยในส่วนของภายใน จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงาน และในส่วนของภายนอกองค์กรนั้น จะเน้นในเรื่องการส่งเสริมและการแผยแพร่ในเรื่องของอาชีวอนามัยให้องค์กรอื่นนำไปปฏิบัติด้วย

  DTAC04_01   DTAC04_02

ผลลัพธ์ : พนักงานได้รับการดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน พร้อมทั้ง  Supply Chain ได้รับการส่งเสริมและผลักดันให้มีเรื่องอาชีวอนามัยที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน