หน่วยร่วมโครงการ


Thaipat

"กระแส CSR ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนทางคุณค่า (Sustaining Value) ให้คงอยู่กับธุรกิจในระยะยาว ด้วยการเติมองค์ประกอบทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม การนำกลยุทธ์ Green Ocean มาใช้ในธุรกิจ จะเป็นการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางคุณค่าที่พัฒนาขึ้นจากกลยุทธ์ Blue Ocean ให้มีระยะห่างเหนือผู้เล่นหน้าใหม่ และเป็นกลยุทธ์ที่ใช้รักษาฐานที่มั่นของผลิตภัณฑ์ในส่วนแบ่งตลาดแบบ Red Ocean ให้มีความแข็งแกร่งเหนือคู่แข่งยิ่งขึ้น"
 
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ 
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์


NBC

"ในฐานะที่ เอ็นบีซี เป็นบริษัท มหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ mai นอกจากการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นแล้ว ยังให้ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะธุรกิจสื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ตลอดจนสังคมโลก เอ็นบีซี จึงได้ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้ประมวลแนวคิดในเรื่อง Green Ocean Strategy เพื่อให้ธุรกิจได้ใช้เป็นกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ความร่วมมือระหว่าง สถาบันไทยพัฒน์ และ เอ็นบีซี ในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็น มิติใหม่ของการทำงานประสานระหว่างองค์กรสื่อ กับสถาบันวิชาการ เพื่อเผยแพร่ แนวคิด แนวปฎิบัติที่เป็นประโยชน์ ให้กับภาคธุรกิจ ตลอดจนเผยแพร่กรณีศึกษาขององค์กรธุรกิจที่ได้ดำเนินการจนสำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างให้ภาคส่วนอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้"

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 

 Dtac