สินเชื่อเพื่อโลกสีเขียว


  จากแนวนโยบายหนึ่งของการดำเนินการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของธนาคารกสิกรไทย คือการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สังคม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดให้ทุกบริษัทในเครือธนาคารยึดถือในแนวทางเดียวกัน   ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย  รวมถึงเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจขนาดใหญ่  มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน      ด้วยบริการสินเชื่อและโปรแกรมสินเชื่อต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมและการลดภาวะโลกร้อน เช่น โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย (K-Energy Saving Guarantee Program)  สินเชื่อคาร์บอนเครดิต  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีร่วมกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก   แต่ละบริการที่ธนาคารพัฒนานั้นเป้าหมายหนึ่งคือการช่วยให้ผู้ประกอบการได้ลดต้นทุนการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน  

  สินเชื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Tech Development Fund for Biogas)  เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการให้บริการของธนาคารฯ เพื่อโลกสีเขียว โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจเอสเอ็มอี  ให้โรงงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ และได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้ สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง  ซึ่งหลายแห่งในปัจจุบันยังใช้วิธีการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเปิด เป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศและทางน้ำ ในขณะที่บางระบบต้องใช้เงินลงทุนสูง เป็นภาระต่อผู้ประกอบการในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพในโรงงาน   
    
  บริการสินเชื่อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  ได้นำไปติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ไร้อากาศ  ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 30 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 6 ปี โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 1.45 ต่อปี เท่านั้น  

  การออกสินเชื่อเพื่อโลกสีเขียวในลักษณะนี้ นอกจากจะส่งเสริมให้โรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว  ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานจากการนำก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่งด้วย  เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีที่ได้รับบริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตของโรงงาน  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ อาทิ    

  • โรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  • ลดผลกระทบของธุรกิจที่มีต่อชุมชน และสภาวะแวดล้อมโลก 

  • สามารถนำก๊าซชีวภาพที่มีมีเทนเป็นส่วนประกอบไปใช้เป็นพลังงานทดแทนการใช้น้ำมันเตาหรือก๊าซแอลพีจีในการผลิตพลังงานความร้อนหรือผลิตกระแสไฟฟ้าได้

  • ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นจากน้ำที่ปล่อยทิ้ง

  • ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนด้านพลังงานจากการนำก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นผลพลอยได้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้            

                                                                   KB09_01                                                              


  ผลลัพธ์ : ส่งเสริมให้ธุรกิจมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเติบโตอย่างยั่งยืน