ลดขนาดใบเสร็จ ช่วยลดโลกร้อนได้


สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้น ก็เนื่องมาจาก การบริโภคหรือการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้เกิดขยะของเสียจำนวนมาก ที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ทันหรือเกินกว่าที่ธรรมชาติจะหมุนเวียนได้ทัน หนึ่งในการช่วยลดผลกระทบที่มีต่อภาวะโลกร้อนของเรา ก็คือ การลดการใช้ หรือ Reduce นั่นเอง หมายถึง การลดการใช้ทรัพยากรให้เหลือแต่เท่าที่จำเป็น และการช่วยกันลดการบริโภคเพื่อไม่ให้เกิดขยะและของเสียจำนวนมากอย่างที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ 

ตัวอย่างขององค์กรธุรกิจ ที่มีแนวคิดในเรื่องของ “การลดการใช้ หรือ การ Reduce” คือ บริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีนโยบายการลดขนาดของ slip ใบเสร็จรับเงินที่ต้องออกให้ลูกค้าที่ใช้ในร้าน 7-11 ทุกสาขา ให้มีความยาวลดลง 1 ซ.ม. 1 จากนโยบายอันนี้ภายใน 1 ปี ทำให้บริษัทฯ สามารถประหยัดกระดาษได้ 4,680 กิโลเมตร นอกเหนือจากนี้ ก็ยังมีธนาคาร กสิกรไทย ที่ลดขนาดของ slip ที่ออกมาจากตู้กด ATM ให้มีขนาดเล็กลงหรือจากการที่มีเมนู ถามผู้กดตู้ ATM ก่อนว่า ต้องการ slip หรือไม่ ถ้าไม่ต้องการ ก็จะไม่พิมพ์ออกมา ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ถ้าองค์กรต่างๆ หันมาให้ความร่วมมือในเรื่องของ การลดการใช้  ก็ย่อมจะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมของเราน่าอยู่ขึ้น และเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ มานำไปปฎิบัติได้อีกด้วย

ที่มาของข้อมูล1 : http://www.prthaiairways.com/thaiair_4p/front/module/blog/blog_entry.php?bid=45   Recycle