บางจากมุ่งสู่ Carbon Neutral Company


บริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์         

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ประมาณ 350 ล้านตันต่อปี หรืออยู่อันดับที่ 24 ของโลก เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันนั้น จะต้องมีการใช้พลังงานค่อนข้างสูงและต้องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการกลั่นและแปรรูปน้ำมันดิบให้เป็นน้ำมันสำเร็จรูป 

บริษัท บางจากฯ จึงได้ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่บริษัทที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Company) เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจการกลั่นของบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุด โดยภายในปี 2557 จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้กว่าร้อยละ 50 (จาก Business as usual) ซึ่งเกิดจากความพยายามที่จะ

  • ขยายธุรกิจไปสู่นวัตกรรมพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นทางออกที่สำคัญและยั่งยืนในการลดก๊าซเรือนกระจก นวัตกรรมพลังงานสะอาดที่บริษัท บางจากฯ กำลังดำเนินการ ได้แก่  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 120 เมกะวัตต์  โรงงานผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน โรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง การผลิตน้ำมันดีเซลจากสาหร่าย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพน้ำมันเบนซิน และดีเซล มาตรฐานยูโร 4 ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

  • เลือกใช้เชื้อเพลิงสะอาดของธุรกิจการกลั่น  (Decarbonized Fuel) ได้แก่ การใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม   และการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) แทนน้ำมันเตา เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการกลั่นน้ำมันและหน่วยผลิตไฟฟ้า  

  • เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency)  ได้แก่การยกเลิกหน่วยพลังงานที่มีประสิทธิภาพต่ำ และการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม  

  • และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CSR )ได้แก่ โครงการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซล  โครงการรักษาป่าต้นน้ำ ฯลฯ

นอกเหนือจากมุ่งสู่ธุรกิจนวัตกรรมพลังงานสะอาดและการพัฒนาประสิทธิภาพแล้ว บริษัท บางจากฯ ยังสนับสนุนให้คนไทยมีส่วนร่วมในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการขยายการจำหน่ายพลังงานสะอาดครอบคลุมทั่วประเทศ และส่งเสริมผ่านบัตรสมาชิกแก๊สโซฮอล์คลับ โดยเมื่อผู้ใช้น้ำมันเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ในสลิปจะแจ้งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยลดจากการเติมแก๊สโซฮอล์ในครั้งนั้น พร้อมยอดสะสมทั้งหมดที่ผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ช่วยลดผ่านบัตรมาตลอดด้วย

รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ความรู้พลังงานทดแทนกับการลดโลกร้อนให้กับเยาวชนทั่วประเทศในโครงการ Thailand Go Green เหล่านี้คือส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutral Company ตามเป้าหมาย

BCP03_01    BCP03_02     BCP03_03


ผลลัพธ์ : ลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนจากการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวภาพ พลังงานจากสาหร่ายฯลฯ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน