นวัตกรรมการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม


หลักการที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน คือ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับบริษัท บางจากฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้นำหลักการของความโปร่งใส เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Proactive ) โดย บริษัท บางจากฯ ได้ริเริ่ม การเปิดเผยข้อมูลการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม Online ผ่านจออิเลคโทรนิค (Environment Display) แก่สาธารณชนที่บริเวณหน้าโรงกลั่นบางจากฯ และที่ศูนย์การค้าปิยะรมย์
สปอตคลับ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่รอบโรงกลั่นและประชาชนทั่วไปได้ทราบ 

ข้อมูลที่นำมาเผยแพร่  เป็นข้อมูลการดูแลคุณภาพอากาศและน้ำทิ้งของโรงกลั่นบางจากฯ  ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด  ในการดูแลคุณภาพอากาศ บริษัทฯ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (Continuous Emission Monitoring :CEMs) ที่ปล่องระบายอากาศในโรงกลั่น และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดมาตรฐานเดียวกับของกรมควบคุมมลพิษ และของกรุงเทพมหานคร โดยได้ติดตั้งไว้ที่ โรงเรียนสมถวิล และบริเวณบ้านพักข้าราชการทหาร  เช่นเดียวกับการดูแลคุณภาพน้ำ มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนระบายออกสู่ภายนอก 

ซึ่งทั้งหมดเป็นการตรวจวัดโดยระบบอัตโนมัติ (Automatic Measurement)  และรายงานผลคุณภาพอากาศและคุณภาพน้ำทิ้งแบบ Real time online ทุกชั่วโมง พร้อมเปรียบเทียบคุณภาพอากาศและน้ำทิ้งกับค่ามาตรฐานที่กฏหมายกำหนด ไปยังจออิเลคโทรนิค (Environment Display) ที่บริษัทฯ ติดตั้งไว้  ทำให้ชุมชนหรือประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา สร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำ CSR in Process ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุก (Proactive ) ที่ผสมผสานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และหลักธรรมภิบาลในการดำเนินธุรกิจมาผนวกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัย รวดเร็วในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะ

BCP10_01    BCP10_02    BCP10_03


ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง