จุดรับส่งสัญญาณ (Cell Site)


  เพื่อเป็นการตอบรับตลาดดาต้าที่กำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งมีจำนวนลูกค้าที่ใช้งานโมบายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง 34% ดีแทคซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น  โดยในการเปลี่ยนเน็ตเวิร์กใหม่ของดีแทคนั้น จะทำการเปลี่ยนจุดรับส่งสัญญาณ (Cell Site) ทั้งสิ้นกว่า 10,000 แห่ง รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ  ซึ่งเทคโนโลยีที่ดีแทคนำมาใช้เป็นเทคโนโลยีที่รองรับ 3G โดยเฉพาะ และคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยลดพื้นที่การใช้อาคารและประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50% จากของเดิมที่เคยใช้ 

  นอกเหนือจากอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ใหม่ ในส่วนของสถานีรับส่งสัญญาณ (Cell Site) ซึ่งโดยปกติจะต้องอาศัยพลังงานจากกระแสไฟฟ้าในการส่งและจ่ายสัญญาณ  ดีแทคได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติการใช้พลังงานอย่างประหยัด จึงได้มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนและใช้ควบคู่กับการใช้พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณ ซึ่งพลังงานสะอาดที่นำมาใช้ คือ การนำแผงโซล่าร์เซลล์มาติดตั้งที่สถานีรับส่งสัญญาณ โซล่าร์เซลล์จะทำการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานเก็บสะสมอยู่ในรูปของแบตเตอร์รี่ เพื่อนำไปใช้ในการส่งสัญญาณ และจะทำงานควบคู่และคอย Back Up อยู่กับระบบเดิม  ปัจจุบันได้มีการนำแผงโซล่าร์เซลล์มาติดตั้งที่สถานีรับส่งสัญญาณทั้งหมดแล้ว 17 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ที่บริเวณเกาะต่างๆ เพราะสัญญาณการส่งกระแสไฟฟ้ามักจะมีปัญหาและไม่ค่อยเสถียร  ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 10 % และยังได้มีการนำพลังงานลมมาใช้ แต่ยังอยู่ในขั้นทดลอง

  นอกจากนี้ ในส่วนของตู้ที่เก็บอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่อยู่ตาม Cell Site ต่างๆ จะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ต่ำ หรือต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ทางบริษัทก็ได้มีการดัดแปลงตู้ ให้มีช่องลมที่สามารถรับลมธรรมชาติและสามารถระบายอากาศได้ เมื่อลมพัดเข้าไปก็จะช่วยระบายอากาศร้อนออกไปและอากาศเย็นก็จะเข้ามาแทนที่ทำให้อุณหภูมิต่ำลงโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ

  ตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นและกลางคืน ทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้า และลดการใช้ทรัพยากรที่ต้องนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง

  จะเห็นว่าดีแทคนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนระบบให้มีความทันทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังใส่ใจต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมีการคัดเลือกอุปกรณ์และการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ตลอดจนเห็นความสำคัญในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

  DTAC03_01   DTAC03_02   DTAC03_03

ผลลัพธ์ : ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานถูกใช้อย่างประหยัดและลดลง