การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Frame Work)


  เอสซีจี ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวปฎิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระดับเดียวกับองค์กรชั้นนำในระดับสากลมีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับบริษัท  และมีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน

  การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน โดยไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคต เป็นการพัฒนาที่ต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  1) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจตามอุดมการณ์และจรรยาบรรณอย่างมีคุณธรรมตามหลัก “เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้”  ให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้กำกับ ดูแล   นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดแนวคิดนี้ไปสู่พนักงานทุกระดับให้ยึดถือปฏิบัติ  และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ  องค์กรธุรกิจ  ผู้ประกอบการ  และนิสิต นักศึกษา

  2) เศรฐกิจ (Economy)  มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ทั้งลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่ายอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายสูงสุด ไม่ใช่เป็นเพียงผลกำไร แต่เป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Business ดังนี้

  • กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) วิจัย พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ คัด  สรรเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่า เช่น   ติดตั้งโครงการ Waste Heat Power Generation ซึ่งนำพลังงานความร้อนเหลือใช้จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์กลับมาผลิต ไฟฟ้า เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและโรงงาน ทำให้ประหยัดการซื้อไฟฟ้าจากภายนอกได้ประมาณ 25 % และยังช่วยลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละ 300,000  เมตริกตัน

  • สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Products & Services) วิจัยและพัฒนาสินค้า บริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสินค้า บริการประเภทเดียวกัน เช่น สินค้าและบริการภายใต้ฉลาก SCG eco value เพื่อเป็นทางเลือก    ให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

  3) สังคม (Society) ร่วมสร้างสรรค์สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุก ๆ ที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ  ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข  พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ อาทิ

  • ด้านการพัฒนาศักยภาพของคน (Human Development) พัฒนาขีดความสามารถของเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศ ได้แก่ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Thailand Rescue Robot Championship  การจัดแข่งขันกีฬา แบดมินตันอย่างต่อเนื่องและครบวงจรมากว่า 29 ปี  การมอบทุนการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

  • ด้านสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือชุมชนให้ความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ โครงการปันโอกาสวาดอนาคต เปิด โอกาสให้พนักงานรวมกลุ่มกันทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  โครงการเอสซีจี – 7 สีช่วยชาวบ้าน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ ประสบภัยต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน  

  4) สิ่งแวดล้อม (Environment)   มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมตลอด Supply Chain และให้ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติในส่วนต่าง ๆ อาทิ
  • พลังงาน (Energy) SCG ส่งเสริมให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด การใช้พลังงานทางเลือก เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลด ปัญหาที่จะเกิดจากการใช้พลังงาน  
  • บริหารจัดการโดยใช้ หลัก 3R (Reduce, Reuse/Recycle and Replenish) ตั้งแต่กิจกรรมต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อป้องกันและลด ผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม
  • ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecosystem & Biodiversity) มีนโยบายดูแลรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใน ทุกพื้นที่ที่ดำเนินธุรกิจ และจัดกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ โครงการเอสซีจีรักษ์น้ำเพื่ออนาคต  โดยร่วม กับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าต้นน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

  การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับองค์กร แต่เป็นการสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจให้อยู่ควบคู่กับสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว  

  SCG07_01    SCG07_02    SCG07_03

ผลลัพธ์ :  องค์กรเกิดความยั่งยืน ทั้งในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงมีกระบวนการผลิตสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม