กลุ่ม “เพื่อนชุมชน”


  กลุ่ม “เพื่อนชุมชน” เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำในมาบตาพุดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก่ เอสซีจี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด และกลุ่มบริษัทโกลว์  ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง  มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วน เพื่อมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

  กลุ่ม “เพื่อนชุมชน” มีแผนการทำงาน รวม 3 ด้าน คือ
  1. Green Operation ปฏิบัติการโรงงานสีเขียว   ดำเนินงานในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยอุตสาหกรรมจะดูแลช่วยเหลือ อุตสาหกรรมด้วยกัน ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทำให้ดีกว่า กฏหมายและมาตรฐานสากล และปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา พร้อมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์   เพื่อยกระดับ มาตรฐานอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทัดเทียมกัน และก้าวสู่กระบวนการตรวจสอบดูแลตัวเอง เพื่อพัฒนาให้เป็น Green  Manufacturing อย่างแท้จริง อาทิ 
  • ร่วมกับภาครัฐและชุมชนพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่ดี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเคร่งครัด
  • ให้ความร่วมมือและยอมรับให้มีการตรวจสอบกันเอง รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบทั้งด้านการ ปฎิบัติการโรงงาน การตรวจวัดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  • จัดทำมาตรการลดผลกระทบรวมถึงการสื่อสารแจ้งเหตุ และความร่วมมือในการปฎิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้ง< การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน

  2. Beyond CSR ดูแลเอาใจใส่ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี   เป็นความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมที่จะดูแลเอาใจใส่ชุมชนแบบ  Beyond CSR ด้วยความจริงใจเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมทั้งแก้ปัญหาและ ตอบความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบตา พุด ห้วยโป่ง เนินพระ ทับมา มาบข่า และบ้านฉาง  ด้านสุขภาพ
  • ร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสุขภาพให้กับชุมชนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ อาทิ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
  • สนับสนุนบุคลากรด้านการพยาบาลโดยให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล 200 ทุนภายใน 4 ปี เพื่อแก้ปัญหาการขาด แคลนบุคลากรทางการแพทย์
  • ด้านการศึกษา
  • เพิ่มศักยภาพและโอกาสให้กับเยาวชนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา        
  • พัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ทัดเทียมกับโรงเรียนในระดับแนวหน้าของประเทศจัดทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนถึงระดับ
  อุดมศึกษา

  3. Communication สื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจ  สนับสนุนให้อุตสาหกรรมร่วมมือกันพัฒนาการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยสู่อุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมกับ ชุมชนอย่างเปิดเผย  โปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอุตสาหกรรม
  • จัดตั้ง “ศูนย์เพื่อนชุมชน” เมื่อปี 2553 เพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้ชุมชน รวมทั้งรับข้อร้องเรียน และประสานงานในการแก้ไข ปัญหาอย่างรวดเร็ว
  •  สื่อสารเสริมสร้างความรู้การรับมือเหตุฉุกเฉินให้ครบถ้วนทุกชุมชน  ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุ แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ไป จนถึงการให้ความช่วยเหลือ
  •  จัดเวทีชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนเพื่อนำมา ปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา
  •  เปิดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฎิบัติตามแผนงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

  กลุ่ม “เพื่อนชุมชน” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นองค์กรต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  และยังทำหน้าที่ผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มีการบริหารจัดการที่ดีเช่นเดียวกับองค์กรต้นแบบ  รวมทั้งได้ขยายผลไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

  SCG05_01 SCG05_02 SCG05_03

  ผลลัพธ์ : รวมกลุ่มกัน เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม