กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


  เอสซีจี เปเปอร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  จึงได้ค้นคว้าวิจัย กระดาษที่มีคุณภาพดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกรูปแบบการใช้งานอย่างแท้จริง ตามแนวคิด  “Think for the better”   เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยใช้กระบวนการผลิต “SCG Paper Green Process”  ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่ตั้งอยู่บนความรับผิดชอบของสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเคร่งครัด  เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการจัดการของเสีย เพื่อหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ

  • กระดาษกรีนการ์ด ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้แล้วผสมเยี่อหมุนเวียนทำใหม่ 100% โดยไม่ใช้ต้นไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • กระดาษกรีนออฟเซ็ต ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่ใช้แล้วผสมเยี่อหมุนเวียนทำใหม่ 100% โดยไม่ใช้ต้นไม้ใหม่แม้แต่ต้นเดียว เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • กระดาษไอเดีย แมกซ์ กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากร 10% ด้วย Ultra Performance Formula ทำให้มีความทึบแสงมากขึ้น จึงใช้งานได้สองหน้า เต็มประสิทธิภาพ

  • กระดาษไอเดีย กรีน ผลิตโดยใช้เยื่อที่ได้จากป่าปลูก และใช้ EcoFiber 30% จึงช่วยทำให้การตัดต้นไม้ลดลง

  สำหรับกระดาษไอเดีย กรีน ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระดาษถ่ายเอกสารระดับพรีเมี่ยมของเอสซีจี เปเปอร์ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในสำนักงาน ได้กลายเป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าคุณภาพและมีจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้นวัตกรรม EcoFiber ผลิตโดยใช้เยื่อจากป่าปลูกเป็นส่วนผสม 70%  และอีก 30 % เป็นเยื่อ EcoFiber ซึ่งมาจากการนำเศษวัสดุ หรือวัสดุซึ่งผ่านการใช้งานแล้วมาใช้เป็นส่วนผสม โดยนำมาคัดสรร จัดการ และควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะเพื่อให้ได้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเป็นส่วนผสมในการผลิตกระดาษต่อไป  แต่คุณสมบัติยังเทียบเท่ากับกระดาษถ่ายเอกสารที่ผลิตจากเยื่อกระดาษใหม่ 100% เนื้อกระดาษหนา เรียบ ลื่น และขาว สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 หน้า น้ำหนัก 80 แกรม และใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกชนิดทั้งเลเซอร์และอิงค์เจ็ต

  นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองมาตราฐานฉลากเขียวโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นับเป็นรายแรกและรายเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองนี้ และการรับรองฉลาก SCG eco value  ซึ่งกระดาษ ไอเดีย กรีน สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีนโยบายส่งเสริมการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  คุณสมบัติและประโยชน์จากการใช้กระดาษไอเดีย กรีน

  • คุณภาพพรีเมี่ยม คุณสมบัติเทียบเท่ากับกระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษ ใหม่ 100%

  • ลดการใช้ต้นไม้ลงถึง 30% ทำให้มีต้นไม้ไว้ทำหน้าที่ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น

  • กระดาษไอเดีย กรีน 1 รีม ช่วยเก็บรักษาต้นไม้ไว้ดูดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ จากชั้นบรรยากาศได้ถึง 2.75 กิโลกรัม

  • มีส่วนร่วมในการ สร้างอนาคตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

  SCG02_01    SCG02_02    SCG02_03


  ผลลัพธ์ : ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด